Ogłoszenie: przystąpienie do opracowania MPZP

Dąbrowa Chełmińska, dnia  20.04.2015r.
 
 
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
                       
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz  podjętą przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwałą Nr VI.45.2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska informuję o przystąpieniu do opracowania ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska pok. nr  2 oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Zgodnie z art. 41 tejże ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (20 kwietnia 2015)
Opublikował: Sławomir Zieliński (20 kwietnia 2015, 12:12:42)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (20 kwietnia 2015, 12:37:15)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 689