ZAWIADOMIENIE: wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia


6220.II.01.02.2015.AKB                                              Dąbrowa Chełmińska, 09.04.2015 r.
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

 
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
zawiadamia
 
że dnia 19.03.2015 r. wpłynął wniosek (uzupełniony 25.03.2015 r.), od Pana Rafała Szabłowskiego zamieszkałego przy ul. Lipowej nr 41 w Unisławiu, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku gospodarczego”, na działce nr 322/6 obręb ewidencyjny Gzin Górny w miejscowości Gzin.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
 
W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie lub drogą elektroniczną, w terminie od 09 kwietnia do 30 kwietnia 2015 r. włącznie. Akta sprawy są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 12,
w godzinach 7:30 - 15:30, wtorek 7:30 - 18:00, piątek 7:30 -13:00.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (9 kwietnia 2015)
Opublikował: Sławomir Zieliński (9 kwietnia 2015, 15:17:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 740