Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr Nr XII/94/11w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Dąbrowa Chełmińska-Kokocko i drogi gminnej Nowy Dwór-Gzin.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
informuję
o przyjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska w dniu  24 listopada 2011r. uchwały Nr XII/94/11w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1601C Dąbrowa Chełmińska-Kokocko i drogi gminnej Nr 050501C Nowy Dwór-Gzin w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
 
Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej – pokój nr 13 oraz na stronie internetowej gminy.
 
 
Dabrowa Chełm. 2012-01-27


 
UZASADNIENIE
 
zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1601C Dąbrowa Chełmińska-Kokocko i drogi gminnej Nr 050501C Nowy Dwór-Gzin w Gminie Dąbrowa Chełmińska uchwalonego uchwałą Nr XII/94/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2011r.      
- zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
 
Uchwałą Nr XXXIII/261/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1601C Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Kokocko i drogi gminnej nr 050501C Nowy Dwór - Gzin w gminie Dąbrowa Chełmińska,  Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska zobowiązała Wójta Gminy do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
Udział społeczeństwa w postępowaniu został zapewniony poprzez kolejno:
 1. Obwieszczenie Wójta  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1601C Dąbrowa Chełmińska-Kokocko i drogi gminnej Nr 050501C Nowy Dwór-Gzin w Gminie Dąbrowa Chełmińska na tablicy ogłoszeń UG w dniach od 17.03.2010 r. 23.04.2010 r. oraz stronie BIP Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska;
 2. Ogłoszenie Wójta  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1601C Dąbrowa Chełmińska-Kokocko i drogi gminnej Nr 050501C Nowy Dwór-Gzin w Gminie Dąbrowa Chełmińska w „Gazecie Pomorskiej” w dniu 17.03.2010 r.;
 3. Obwieszczenie Wójta o terminie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1601C Dąbrowa Chełmińska-Kokocko i drogi gminnej Nr 050501C Nowy Dwór-Gzin w Gminie Dąbrowa Chełmińska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na tablicy ogłoszeń UG w dniach od 22.03.2011 r. do 16.05.2011 r.;
 4. Ogłoszenie w Gazecie Pomorskiej o terminie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1601C Dąbrowa Chełmińska-Kokocko i drogi gminnej Nr 050501C Nowy Dwór-Gzin w Gminie Dąbrowa Chełmińska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniu 22.03.2011 r.;
 5. Ogłoszenie o terminie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1601C Dąbrowa Chełmińska-Kokocko i drogi gminnej Nr 050501C Nowy Dwór-Gzin w Gminie Dąbrowa Chełmińska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu zamieszczone na stronie BIP w dniu  22.03.2011  r.;
 6. Umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o prognozie oddziaływania na środowisko;
 7. Umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o opracowaniu ekofizjograficznym;
 8. Obwieszczenie Wójta  o terminie ponownego wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1601C Dąbrowa Chełmińska-Kokocko i drogi gminnej Nr 050501C Nowy Dwór-Gzin w Gminie Dąbrowa Chełmińska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na tablicy ogłoszeń UG w dniach od 31.08.2011 r. do 24.10.2011 r.;
 9. Ogłoszenie w Gazecie Pomorskiej o terminie ponownego wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1601C Dąbrowa Chełmińska-Kokocko i drogi gminnej Nr 050501C Nowy Dwór-Gzin w Gminie Dąbrowa Chełmińska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniu 31.08.2011 r.;
 10. Ogłoszenie o terminie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1601C Dąbrowa Chełmińska-Kokocko i drogi gminnej Nr 050501C Nowy Dwór-Gzin w Gminie Dąbrowa Chełmińska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu zamieszczone na stronie BIP w dniu  31.08.2011  r.;
W trakcie postępowania z udziałem społeczeństwa  Nie wniesiono uwag.


PODSUMOWANIE
do przyjętego dokumentu:
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemlewo i Czarże    w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1601C Dąbrowa Chełmińska-Kokocko i drogi gminnej Nr 050501C Nowy Dwór-Gzin w Gminie Dąbrowa Chełmińska uchwalony uchwałą Nr XII/94/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2011r.
 
 
Podsumowanie zostało sporządzone na podstawie:
 • Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.06.2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L197 z dnia 21.07.2001 r.),
 • Ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w szczególności art. 55, ust. 3, który zawiera zakres podsumowania.
 
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1601C Dąbrowa Chełmińska-Kokocko i drogi gminnej Nr 050501C Nowy Dwór-Gzin w Gminie Dąbrowa Chełmińska uchwalony uchwałą Nr XII/94/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2011r. opracowany został zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/261/10 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1601C Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Kokocko i drogi gminnej nr 050501C Nowy Dwór - Gzin w gminie Dąbrowa Chełmińska. Plan nie posiadał rozwiązań alternatywnych.
 2. W treści planu zawarto ustalenia wynikające z prognozy oddziaływania na środowisko.
 3. W w/w planie miejscowym uwzględnione zostały:
  • opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  postanowienie z dnia 27 października 2010 r.
  • uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego- postanowienie z dnia 15.09.2010 r. 
 4. Uwzględniono wnioski złożone do projektu planu.
 5. W trakcie dwukrotnego wyłożenia planu do wglądu publicznego nie złożono uwag.
 6. Położenie terenu nie wymaga przeprowadzenia postępowania dot. transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 7. Monitorowanie skutków realizacji ustaleń Planu będzie prowadzone w ramach analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 

Aby przejść do uchwały należy kliknąć poniższy link :
uchwała

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (27 stycznia 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (27 stycznia 2012, 09:15:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1755