Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Strażacka i Toruńska w Dąbrowie Chełmińskiej.


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
informuję
o przyjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska w dniu 13 października 2011r.
uchwały Nr XI/78/11w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Strażacka i Toruńska w Dąbrowie Chełmińskiej.
 
Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej – pokój nr 13 oraz na stronie internetowej gminy.

zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.)
 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Strażacka i Toruńska w Dąbrowie Chełmińskiej uchwalonego uchwałą Nr XI/78/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2011r.
- zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
 
Uchwałą Nr XXIX/237/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 listopada 2009 r.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowie Chełmińskiej dla obszaru ograniczonego ulicami: Strażacką, Chełmińską, Toruńską oraz granicą wsi Dąbrowa Chełmińska uchwalonego uchwałą Nr V/25/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 lutego 2007 r., Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska zobowiązała Wójta Gminy do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  Granica obszaru objętego zmianą w/w planu przebiega następująco: od zachodu ul. Strażacką, następnie północną granicą działek oznaczonych nr ewidencyjnymi: 162/8, 162/30, 162/31, 162/6, 164/8, zachodnią granicą działek o  nr 164/4, 164/3, dalej ul. Brzozową wraz z przylegającym do niej fragmentem działki nr163 oraz zachodnimi granicami działek nr 161, 159, 160, od wschodu ul. Toruńską, wschodnią granicą działki nr 164/7, 164/9, wschodnią i południową granicą działki nr 164/11, południową granicą działki nr 164/10, wschodnią granicą działki nr162/6, oraz wschodnią i południową granicą działki nr 162/5.  
 
Udział społeczeństwa w postępowaniu został zapewniony poprzez kolejno:
 1. Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowie Chełmińskiej dla obszaru ograniczonego ulicami: Strażacką, Chełmińską, Toruńską oraz granicą wsi Dąbrowa Chełmińska uchwalonego uchwałą Nr V/25/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 lutego 2007 r. Granica obszaru objętego zmianą w/w planu przebiega następująco: od zachodu ul. Strażacką, następnie północną granicą działek oznaczonych nr ewidencyjnymi: 162/8, 162/30, 162/31, 162/6, 164/8, zachodnią granicą działek o  nr 164/4, 164/3, dalej ul. Brzozową wraz z przylegającym do niej fragmentem działki nr163 oraz zachodnimi granicami działek nr 161, 159, 160, od wschodu ul. Toruńską, wschodnią granicą działki nr 164/7, 164/9, wschodnią i południową granicą działki nr 164/11, południową granicą działki nr 164/10, wschodnią granicą działki nr162/6, oraz wschodnią i południową granicą działki nr 162/5 na tablicy ogłoszeń UG  i sołectwa Dąbrowa Chełmińska w dniach od 06.01.2010 r.  do dnia 10.02.2010 r. oraz stronie BIP Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska;
 2. Ogłoszenie Wójta o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowie Chełmińskiej dla obszaru ograniczonego ulicami: Strażacką, Chełmińską, Toruńską oraz granicą wsi Dąbrowa Chełmińska uchwalonego uchwałą Nr V/25/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 lutego 2007 r.
  Granica obszaru objętego zmianą w/w planu przebiega następująco: od zachodu ul. Strażacką, następnie północną granicą działek oznaczonych nr ewidencyjnymi: 162/8, 162/30, 162/31, 162/6, 164/8, zachodnią granicą działek o  nr 164/4, 164/3, dalej ul. Brzozową wraz z przylegającym do niej fragmentem działki nr163 oraz zachodnimi granicami działek nr 161, 159, 160, od wschodu ul. Toruńską, wschodnią granicą działki nr 164/7, 164/9, wschodnią i południową granicą działki nr 164/11, południową granicą działki nr 164/10, wschodnią granicą działki nr162/6, oraz wschodnią i południową granicą działki nr 162/ w „Gazecie Pomorskiej” w dniu 6.01.2010 r.; 
 3. Obwieszczenie Wójta o terminie wyłożenia projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Strażacka i Toruńska w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na tablicy ogłoszeń UG i sołectwa Dąbrowa Chełmińska w dniach od 29.03.2011 r. do 30.05.2011 r.;
 4. Ogłoszenie w Gazecie Pomorskiej o terminie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Strażacka i Toruńska w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniu 29.03.2011 r.;
 5. Ogłoszenie o terminie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Strażacka i Toruńska w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu zamieszczone na stronie BIP w dniu  29.03.2011r.;
 6. Umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o prognozie oddziaływania na środowisko;
 7. Umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o opracowaniu ekofizjograficznym; 
 8. W trakcie postępowania z udziałem społeczeństwa zostały zgłoszone uwagi przez właścicieli niżej wymienionych nieruchomości
  Dotyczące działki nr 162/5 –
  - przeznaczenia dwóch działek przylegających do ul. Strażackiej pod zabudowę                mieszkaniową z usługami – uwaga została uwzględniona,
  -  podzielenia oznaczonego obszaru na pięć działek zamiast sugerowanych czterech –           uwaga została uwzględniona,
  -  zmniejszenia szerokości drogi wewnętrznej z 8,0m na 7,0m – uwaga została uwzględniona,
  - wprowadzenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od rowu w odległości 15,0m zamiast sugerowanych w projekcie planu 28,0m – uwaga nie została uwzględniona.
  Linia zabudowy w tak dużej odległości od rowu wprowadzona jest ze względów bezpieczeństwa przyszłej zabudowy przed zalewaniem wodą powstałą w czasie roztopów wiosennych i opadów deszczu. Obszar pozostawiony do zabudowy stanowi 20%-40% powierzchni proponowanych działek i spełnia wymogi ustawy dotyczące maksymalnej powierzchni zabudowy.
  Dotyczące działki nr 160 –
  - zmiany sposobu dojazdu do działki 159 poprzez likwidację proponowanej drogi                   gminnej i sprowadzenie dojazdu przez działkę nr 161 – uwaga została uwzględniona.
  -   braku zgody na ograniczenia w użytkowaniu działki nr 160 w związku z planowaną zabudową przy granicy działki – uwaga została uwzględniona, w projekcie planu zapisano, że na działce nr 161 dopuszcza się zabudowę w odległości 1,5 m od granicy z działką nr 160.

  Wskutek wprowadzonych zmian projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu.

 9. Obwieszczenie Wójta  o terminie wyłożenia projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Strażacka i Toruńska w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na tablicy ogłoszeń UG i sołectwa Dąbrowa Chełmińska w dniach od 28.06.2011 r. do 23.08.2011 r.;
 10. Ogłoszenie w Gazecie Pomorskiej o terminie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Strażacka i Toruńska w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniu 28.06.2011 r.;
 11. Ogłoszenie o terminie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Strażacka i Toruńska w Dąbrowie Chełmińskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu zamieszczone na stronie BIP w dniu  28.06.2011r.;
 
W trakcie postępowania z udziałem społeczeństwa  wniesiono następujące uwagi przez właścicielkę działki nr 162/5 – dotyczące:
-  części działki, na której znajduje się staw wprowadzenie zapisu o przeznaczeniu działki dla funkcji mieszkaniowo-usługowej z możliwością rekreacji. Uwaga została uwzględniona. Do tekstu uchwały wprowadzono zapis o dopuszczeniu hodowli ryb w stawie z udostępnieniem ich połowu.
- odległości linii zabudowy od rowu 10 metrów zamiast sugerowanych 19 metrów. Uwaga nie została uwzględniona ze względów bezpieczeństwa przed zalaniem  projektowanych budynków.
- zapisu, że odległość zabudowy od rowu będzie mogła ulec zmianie w przypadku  podniesienia terenu przez właściciela.
Uwaga nie została uwzględniona ze względów bezpieczeństwa projektowanej  zabudowy, ponieważ określenie parametrów wysokościowych przyszłej zabudowy jest trudne do określenia. Teren wyznaczony w planie jest wystarczający dla projektowanej zabudowy, spełnia parametry zabudowy przewidziane w uchwale.

PODSUMOWANIE
do przyjętego dokumentu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Strażacka i Toruńska w Dąbrowie Chełmińskiej uchwalony uchwałą Nr XI/78/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2011r.
 
Podsumowanie zostało sporządzone na podstawie:
- Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.06.2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197
z dnia 21.07.2001 r.),
- Ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w szczególności art. 55, ust. 3, który zawiera zakres podsumowania.
 
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Strażacka i Toruńska w Dąbrowie Chełmińskiej uchwalony uchwałą Nr XI/78/11 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 października 2011r. opracowany został zgodnie z uchwałą Nr XXIX/237/09 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowie Chełmińskiej dla obszaru ograniczonego ulicami: Strażacką, Chełmińską, Toruńską oraz granicą wsi Dąbrowa Chełmińska.
  Plan nie posiadał rozwiązań alternatywnych.
 2. W treści planu zawarto ustalenia wynikające z prognozy oddziaływania na środowisko.
 3. W w/w planie miejscowym uwzględnione zostały:
  -  opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  postanowienie z dnia                        21 grudnia 2010 r. znak RDOŚ-04.OO.6613-836/10KJ
  - uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego- postanowienie z dnia 17.01.2011 r. znak N.NZ-42-1-DCH-1/11 .
 4. Uwzględniono wnioski złożone do projektu planu.
 5. W trakcie dwukrotnego wyłożenia planu do wglądu publicznego złożono uwagi, z których większość uwzględniono. Nie uwzględniono uwag dotyczących terenów zalewanych przez roztopy i deszcze, których uwzględnienie mogłoby wywołać nieprzewidziane skutki.
 6. Położenie terenu nie wymaga przeprowadzenia postępowania dot. transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 7. Nie przewiduje się przeprowadzania dodatkowego (poza istniejącym dokonywanym przez np. WIOŚ) monitoringu skutków realizacji planu.    


  Aby przejść do uchwały należy kliknąć poniższy link i odszukać ją na liście:
  uchwała nr XI/78/11
                                                              

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (25 stycznia 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (26 stycznia 2012, 10:54:39)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (27 stycznia 2012, 12:31:34)
Zmieniono: dodanie uzasadnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2195