Dotycząca projektu uchwały w sprawie WPF

Uchwała Nr 5/WPF/2017
Składu Orzekającego Nr 2
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 30 listopada 2017 roku


w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku art. 13 pkt 12 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 t. j.) oraz art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t. j.) oraz Zarządzenia Nr 4/2017 Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania, Skład Orzekający Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:
Przewodniczący: Włodzimierz Górzyński
Członkowie: Lidia Dudek
Andrzej Tatkowski
uchwalił, co następuje:
zaopiniować pozytywnie z uwagą projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska.

UZASADNIENIE
Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska spełniając wymogi określone art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t. j., dalej ustawa) przekazał w dniu 10 listopada 2017 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska obejmującej lata 2018-2028 (dalej WPF).

Skład Orzekający stwierdził, że projekt uchwały spełnia wymogi konstrukcyjne wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 j. t. - dalej rozporządzenie).

W projekcie uchwały oraz załączniku dotyczącym prognozy zawarto obligatoryjne elementy określone art. 226 ustawy oraz rozporządzeniem.

Zamieszczono również fakultatywne upoważnienia dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją określonych w uchwale przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Po przeanalizowaniu przedstawionych w projekcie uchwały danych Skład Orzekający
stwierdził, co następuje.

Z zapisów uchwały wynika, że wejdzie ona w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wójt zaproponował sporządzenie WPF na lata 2018-2028. Jak wynika z objaśnień do WPF projekt prognozy finansowej Gminy opracowano na podstawie m. in:
˗ wykonania budżetu za lat poprzednich oraz przewidywanego wykonania 2017 roku,

W uzasadnieniu do projektu nie wspomniano o wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych opracowanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów.

Dołączone do projektu uchwały objaśnienia przyjętych wartości w sposób czytelny i przejrzysty odnoszą się do metodologii opracowania danych oraz przyczyn prognozowanej sytuacji finansowej Gminy. Skład Orzekający przypomina, że zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy objaśnienia są integralną częścią WPF, zatem powinny być dołączane do każdej uchwały w sprawie WPF, również uchwały zmieniającej prognozę.

Wykazane w projekcie w poszczególnych latach planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych w tych latach wydatków bieżących, co zapewnia spełnienie wymogu określonego art. 242 ustawy.

W projekcie budżetu Gminy zaplanowano dochody ze środków unijnych w wysokości 5 949 123,15 zł. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 612 899,60 zł, co oznacza ich zwiększenie w porównaniu do planu za III kwartał 2017 roku o kwotę 255 599,60 zł. Zgodnie z przepisem art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy w WPF przedstawiono prognozowaną kwotę zadłużenia Gminy na koniec każdego roku objętego prognozą. Podstawę obliczenia długu na koniec 2018 roku stanowi plan na III kwartał 2017 roku. Prognozowana kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie 6 453 974,00 zł.

Z danych ujętych w WPF wynika, że w każdym roku objętym prognozą Gmina zachowa limit obsługi zadłużenia, określony w relacji wskazanej w art. 243 ust. 1 ustawy. Różnica pomiędzy wskaźnikami planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty w latach 2019-2023 wynosi poniżej 1 %, a więc może stanowić dla Gminy zagrożenie przekroczenia wskaźnika z ww. artykułu zarówno na etapie podejmowania uchwały budżetowej jak i jej realizacji. Skład Orzekający zwraca uwagę na konsekwencje dla Gminy płynące z tytułu niezachowania powyższej relacji. Zdaniem Składu Orzekającego, Gmina powinna podjąć konkretne działania zmierzające do poprawy i ustabilizowania sytuacji finansowej. W uzasadnieniu do projektu WPF. Gmina wskazała również na konieczność dokonania takowych zmian. W 2019 roku Gmina po spełnieniu warunków wynikających z umowy może skorzystać z umorzenia pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Spłata długu w poszczególnych latach pokryta zostanie planowaną na te lata nadwyżką budżetową oraz dodatkowo w 2019 roku wolnymi środkami, które Gmina wypracowała w latach poprzednich. Zgodnie z art. 229 ustawy wartości przyjęte w projekcie WPF w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, w tym planowanych do zaciągnięcia zobowiązań i ich spłat w roku 2018 są zgodne z projektem uchwały budżetowej Gminy na 2018 rok, przesłanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w trybie art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Do projektu uchwały w sprawie WPF dołączono wykaz wieloletnich przedsięwzięć, które Gmina zamierza realizować w okresie 2018 – 2021. Skład Orzekający stwierdził, że wykaz ten spełnia wymogi formalne określone w art. 226 ust. 3 ustawy. Ponadto limity wydatków ustalone na przedsięwzięcia roku 2018 są zgodne z kwotą wydatków ujętą w planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik Nr 3 do projektu uchwały.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydano opinię jak w sentencji.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 j.t.) od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty doręczenia opinii

Przewodniczący Składu Orzekającego
Włodzimierz Górzyński

Wytworzył: RIO w Bydgoszczy (30 listopada 2017)
Opublikował: Sławomir Zieliński (7 grudnia 2017, 15:19:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij