Opinia RIO w sprawie absolutorium

Uchwała Nr 8/Kr/2015
Składu Orzekającego Nr 2
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 2 czerwca 2015 roku

w sprawie: opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2014 rok.Działając na podstawie art, 13 pkt 8 i w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn.zm.) w związku z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r poz..594 j.t. z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/2011 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania, Skład Orzekający Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:
Przewodniczący:           Włodzimierz Górzyński
                   Lidia Dudek
                                  Członkowie:                 Andrzej Tatkowski

uchwalił, co następuje:

pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2014 rok.

Uzasadnienie

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 j.t. z późn.zm.), przesłał w dniu 29 maja 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy przeanalizował powyższy wniosek. Ponadto Skład zapoznał się z nadesłanymi przez Wójta Gminy w odrębnym trybie sprawozdaniami budżetowymi i sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych oraz dokonał oceny sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2014. Sprawozdanie to Skład Orzekający ocenił jako prawidłowe.

Z nadesłanego wniosku wynika, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska zgodnie z wymogiem art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz, U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto Komisja Rewizyjna, co wynika z dołączonej do wniosku opinii, poddała analizie szereg zagadnień związanych z wykonaniem budżetu, m. in. udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń dotyczących należności podatkowych. Komisja Rewizyjna dokonała również kontroli stanu mienia komunalnego. Komisja nie wniosła uwag i zastrzeżeń co do zagadnień objętych kontrolą.

Skład Orzekający uznał, iż przedłożony wniosek Komisji Rewizyjnej oparto na ocenie wykonania budżetu, co jest spełnieniem podstawowego wymogu dotyczącego wniosku w sprawie absolutorium, wynikającego z przywołanego powyżej art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.


Przewodniczący Składu Orzekającego
Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy


Pouczenie:
Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia.


Wytworzył: Przewodniczący Składu Orzekającego (2 czerwca 2015)
Opublikował: Sławomir Zieliński (12 czerwca 2015, 12:42:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 497

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij