OGŁOSZENIE O XLV SESJI RADY GMINY


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) zwołuję XLV Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                       
Sesja odbędzie się w dniu  29 czerwca 2022 roku  (środa) o godzinie 10:00 w sali
Konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Dąbrowie Chełmińskiej.                                
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
 
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6. Przeprowadzenie debaty nad Raportem o stanie gminy za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej.
9.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej za 2021 rok.
10. Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dąbrowa Chełmińska do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2022.  
12.  Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.  
13.  Projekt uchwały w sprawie określeni wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub dziennego opiekuna na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska, w tym określenia kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja.  
14.  Projekt uchwały w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok.
15.  Projekt uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia z inkaso.
16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Boluminek.
17. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Słończ Nr 2.
18.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.
19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Dabrowa Chełmińska.
20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia służebności drogowej.
21. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do tworzenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Zakola Dolnej Wisły” na lata 2023-2027.
22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego obszaru Funkcjonalnego tj. obszaru gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w perspektywie finansowej 2021-2027.
23.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2021 rok.
 24.  Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
25. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2022-2032.
26. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok.
27. Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy.
28. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
29. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (21 czerwca 2022)
Opublikował: Barbara Piórkowska (21 czerwca 2022, 15:28:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75