OGŁOSZENIE O XLIII SESJI RADY GMINY


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                       
Sesja odbędzie się w dniu  27 kwietnia 2022 roku  (środa) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Dąbrowie Chełmińskiej.                                
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
 
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
5.  Stan bezpieczeństwa na terenie gminy w 2021 roku:
     a) sprawozdanie dot. obrony cywilnej;
     b) sprawozdanie przedstawiciela Policji;
     c) sprawozdanie Komendanta Gminnego OSP.
6  Informacja na temat działalności służby zdrowia na terenie Gminy w 2021 roku.
7.  Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w 2021 roku.
8.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
9.  Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej  i demograficznej.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki w 2021 roku.
11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej       w 2021 roku.
12.  Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
13.  Projekt uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. 
14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Nowy Dwór. 
16.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata  2022-2032 (materiały będą przesłane drogą mailową).
17. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok (materiały będą przesłane drogą mailową).
18.  Wniosek w sprawie możliwości sprzedaży lokalu komunalnego w Strzyżawie.
19.  Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy.
20. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
21. Zakończenie obrad.
 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (21 kwietnia 2022)
Opublikował: Barbara Piórkowska (21 kwietnia 2022, 08:18:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117