OGŁOSZENIE O XLII SESJI RADY GMINY


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2022  r., poz. 559 ) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz w oparciu o pisemny wniosek Wójta Gminy o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym zwołuję XLII Sesję Rady Gminy na dzień  15 kwietnia 2022 r. (piątek ) o godz. 9:00.
Sesja w trybie zdalnym. Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził obrady z siedziby Urzędu Gminy (sala konferencyjna).

PORZĄDEK OBRAD:
 
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
7. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (12 kwietnia 2022)
Opublikował: Barbara Piórkowska (12 kwietnia 2022, 12:23:02)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (14 kwietnia 2022, 08:39:51)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 121