OGŁOSZENIE O XLI SESJI RADY GMINY


 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                       
Sesja odbędzie się w dniu  31 marca 2022 roku  (czwartek) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Dąbrowie Chełmińskiej.                                          
PORZĄDEK OBRAD:
 
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych           w Dąbrowie Chełmińskiej w roku 2021.
6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 8.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok.
8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXII.186.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej, w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej prowadzącą obsługę finansową jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego    dotyczącego przekazania przez gminę Dąbrowa Chełmińska zadania władnego gminy Dąbrowa Chełmińska z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów.
10. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
11. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXXII.295.2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbrowa Chełmińska.  
13. Projekt uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej.
14. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XL.383.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenie kredytu długoterminowego.
15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2022-2032.
16. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok.
17 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego.
18.Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy.
19. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (24 marca 2022)
Opublikował: Barbara Piórkowska (24 marca 2022, 11:27:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133