OGŁOSZENIE O XL SESJI RADY GMINY


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1372 i 1834) zwołuję XL Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                       
Sesja odbędzie się w dniu  2 marca 2022 roku o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy  w Dąbrowie Chełmińskiej.                                          
PORZĄDEK OBRAD:
 
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
5. Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach    awansu zawodowego.
7. Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” w 2021 roku.
8. Sprawozdanie Zespołu Interdyscyplinarnego za 2021 rok.
9. Sprowadzanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2021 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji Strategii gminy Dąbrowa Chełmińska- zadania wykonane w 2021 roku.
11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska za 2021 rok.
12.  Sprawozdania z działalności sportowej za 2021 rok.
13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki, rozwiązania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym dla gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2022-2024.
14.  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli z dnia 21 grudnia 2021 roku.
15. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz przyjęcia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
16.  Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX.371.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 stycznia 2022 r.
17. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok.
18.  Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi na uchwałę Nr XXVI/186/01 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 241/1, 243/6 oraz części działek nr 241/3, 241/4, 243/7 i 146/1 we wsi Ostromecko
19.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Dąbrowa Chełmińska.
20.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2022-2032.
21. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok.
22. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego.
23. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska.
24. Wniosek o pozwalanie na wydzierżawienie działki.
25. Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy.
26. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
27. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (23 lutego 2022)
Opublikował: Barbara Piórkowska (23 lutego 2022, 12:34:30)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (23 lutego 2022, 15:55:12)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 263