OGŁOSZENIE O XXXIX SESJI RADY GMINY


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję na dzień 19 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 10:00, XXXIX  Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Sesja  w trybie zdalnym. Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził obrady z siedziby Urzędu Gminy (sala konferencyjna).
 
PORZĄDEK OBRAD:
 
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej.
6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
8. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Bydgoskiego zadania publicznego w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych, w granicach administracyjnych Gminy Dąbrowa Chełmińska.
9. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/87/07 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 207 r. w sprawie ustalenia zwrotu kosztów podróży radnych Rady  Dąbrowa Chełmińska.
10. Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.   
11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2022-2032.
12. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok.
13. Przyjęcie sprawozdania z pracy Rady Gminy za 2021 rok.
14. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2022 rok.
15. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Rady Gminy za 2021 rok.
16. Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy na 2022 rok.
17. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
18.  Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (12 stycznia 2022)
Opublikował: Barbara Piórkowska (12 stycznia 2022, 11:40:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 494