OGŁOSZENIE O XXXVIII SESJI RADY GMINY


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1372 i 1834) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję na dzień  22 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 10:00, XXXVIII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska, w trybie zdalnym.
Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził obrady z siedziby Urzędu Gminy (sala konferencyjna).

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
5. Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
6. Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska – „Przy Lesie Mariańskim 2”.
7. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska – „Przy Lesie Mariańskim 2”.
8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 5.
9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 7.
10.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 6.
11.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Chełmińska.
12.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2022.
13.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dąbrowa Chełmińska na lata 2022-2026.
14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminnie Dąbrowa Chełmińska na lata 2022-2024.
15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz dla niektórych nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
16.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2022 r.
17.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska opracowanego na lata 2015-2020 PLUS”.
18. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXXVI.334.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
  19.  Projekt uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
20.  Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
21.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031.
22.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok.
23.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 oraz określenia planu i termu dokonania tych wydatków.
24.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2022-2032.
a) wystąpienie Wójta Gminy w sprawie projektu WPF;
b) odczytanie projektu uchwały;
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
d) dyskusja nad projektem uchwały;
e) głosowanie nad projektem uchwały.
25.  Uchwalenie budżetu gminy na rok 2022:
a) wystąpienie Wójta Gminy w sprawie projektu budżetu;
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
d) odczytanie opinii Komisji właściwej ds. budżetu;
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
26.  Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej.
27.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych Gminy Dąbrowa Chełmińska.
28.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
29.  Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lisewo na realizację zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
30.  Wniosek w sprawie przejęcia działek.
31.  Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy.
32.  Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
33.  Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (15 grudnia 2021)
Opublikował: Barbara Piórkowska (15 grudnia 2021, 15:11:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 223