Komunikat: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży i dzierżawy

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21
na tablicy informacyjnej został wywieszony na okres 21 dni wykaz:


  1. Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości,

  2. Nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na polepszenie funkcjonowania sąsiednich nieruchomości.


Z wykazem można zapoznać się w dniach od 02.12.2021 r. do 23.12.2021 r.


Szczegółowe informacje o ww. nieruchomościach można uzyskać telefonicznie pod nr 0-52 38 16 056 wew. 45 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoskiej 21, pok. 2.


Komunikat niniejszej treści zamieszcza się w prasie, na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz tablicy ogłoszeń Gminy Dąbrowa Chełmińska.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:


  • w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:

Zdjęcie

Działka Nr 201/7 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowie Chełmińskiej dla obszaru ograniczonego ulicą Toruńską, ul. Chełmińską, ul. Przemysłową i przyległymi do niej działkami, ul. Bazową i projektowaną ulicą od strony południowej uchwalonego uchwałą Nr XXXI/235/06 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 września 2006 r. Zgodnie z w/w planem działka Nr 201/7 przeznaczona jest pod teren zabudowy usługowej z funkcją uzupełniającą zabudowa mieszkaniowa.


Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. w dniach od 2 grudnia 2021 r. do 23 grudnia 2021 r.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) upływa z dniem 13 stycznia 2022 r.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na polepszenie funkcjonowania sąsiednich nieruchomości:

Zdjęcie

*Do kwoty czynszu dzierżawnego doliczony zostanie należny podatek VAT.


Działka nr 6/28 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wałdowo Królewskie 1„ gm. Dąbrowa Chełmińska uchwalonego uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XVI/139/12 z dnia 8 marca 2012 r. Zgodnie z w/w planem działka częściowo przeznaczona jest pod drogę wewnętrzną, częściowo pod teren zieleni niskiej nieurządzonej, dopuszcza się budowę projektowanego uzbrojenia technicznego niezwiązanego z ruchem drogowym, dopuszcza się przeznaczenie terenu na oraz na poszerzenie przyległych terenów zabudowy mieszkaniowej.Termin wnoszenia opłat: do 30 marca każdego roku.

Czas trwania umowy dzierżawy od 01.01.2022 r. do 31.12.2031 r.

Czynsze dzierżawne w następnych latach będą aktualizowane o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych według GUS.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni w dniach: od 2 grudnia 2021 r. do 23 grudnia 2021 r.
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


Dnia 15.12.2021 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej:


- działki nr 241/34 położonej w Czarżu zapisanej w KW BY1B/00060532/3

  • do przetargu dopuszczono – 4 osoby

  • do przetargu nie dopuszczono – 0 osób

  • cena wywoławcza – 50.000,00 zł netto

  • kwota osiągnięta w przetargu – 60.000,00 zł netto

  • nabywca nieruchomości – Roman Juśkiw i Małgorzata Juśkiw


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (2 grudnia 2021)
Opublikował: Szymon Kalawski (2 grudnia 2021, 07:37:33)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (23 grudnia 2021, 08:27:22)
Zmieniono: Dodanie informacji o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 154