OGŁOSZENIE O XXXVII SESJI RADY GMINY


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1372 i 1834) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję na dzień  6 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15:30, XXXVII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska, w trybie zdalnym.
Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził obrady z siedziby Urzędu Gminy (sala konferencyjna).
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
5. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
6.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031.
7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok.
8. Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy.
9.  Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (1 grudnia 2021)
Opublikował: Barbara Piórkowska (1 grudnia 2021, 14:54:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 117