OGŁOSZENIE O XXXVI SESJI RADY GMINY


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1372 i 1834) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję na dzień  24 listopada 2021 r. (środa) o godz. 11:00, XXXVI Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska, w trybie zdalnym.
Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził obrady z siedziby Urzędu Gminy (sala konferencyjna).
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
7.  Projekt uchwały w  sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2027.
8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat dodatkowych  za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze  użyteczności publicznej na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
9. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku  od nieruchomości.
10. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.      
12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031.
13. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok.
14. Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy.
15. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (17 listopada 2021)
Opublikował: Barbara Piórkowska (17 listopada 2021, 09:47:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 379