OGŁOSZENIE O XXXV SESJI RADY GMINY


 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1372) zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                       
 
Sesja odbędzie się w dniu 27 października 2021 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.       
PORZĄDEK OBRAD:
1.  Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2.  Powołanie Sekretarza obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.  Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
5.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału Gminy Dąbrowa Chełmińska we wspólnej realizacji projektu z Powiatem Bydgoskim pn. „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 1544C w miejscowości Boluminek i Bolumin” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027.
7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.     
8.  Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkól, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
9.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
10.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031.
11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok.
12. Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy.
13. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (20 października 2021)
Opublikował: Barbara Piórkowska (20 października 2021, 13:39:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 411