KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl i na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska www.dabrowachelminska.lo.pl: projekt uchwały Rady  Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie

PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2022 ROK

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 14 listopada 2021 roku:
pisemnie na adres: Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska (druk do pobrania na stronie jw.)pocztą elektroniczną na adres: promocja@dabrowachelminska.lo.pl
Termin rozpoczęcia konsultacji: 24 października 2021 r.          
Termin zakończenia konsultacji: 14 listopada 2021 r. 

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu.docx (14kB) word
projekt 2021.docx (26kB) word
konsultacje.docx (15kB) wordmetryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (18 października 2021)
Opublikował: Barbara Piórkowska (18 października 2021, 14:33:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 440