OGŁOSZENIE O XXXIV SESJI RADY GMINY


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1372) zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                       
 
Sesja odbędzie się w dniu 22 września 2021 roku (środa) o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.    
  
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r.
8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
9. Projekt uchwały w sprawie zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Dąbrowa Chełmińska.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Unisław zadania w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat trzech uczęszczających  do klubów dziecięcych na terenie gminy Unisław oraz w określenia zasad finansowania opieki nad tymi dziećmi zamieszkałymi na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.   
11. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Dąbrowa Chełmińska oraz dla nauczycieli emerytów, rencistów i pobierających świadczenie kompensacyjne.
12. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
14.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości gruntowej.
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska. 
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
18.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.
19.  Projekt uchwały w sprawie   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 201/21, obręb Dąbrowa Chełmińska.
20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr 441/4 stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
21. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031.
22. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok.
23. Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy.
24. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
25. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (14 września 2021)
Opublikował: Barbara Piórkowska (14 września 2021, 17:11:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 965