O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY BYDGOSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2021 r.


 
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r., poz. 735 t.j.)  oraz art. 11 f  ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r., poz.1363 ze zm.)
 
z a w i a d a m i a m
o wydaniu w dniu 20 sierpnia 2021 r., na wniosek Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie dróg na osiedlu Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko.
Inwestycja będzie realizowana w obrębie ewidencyjnym Ostromecko,  w jednostce ewidencyjnej Dąbrowa Chełmińska na działkach o nr: 271/25, 446, 452, 453, 466, 470, 476, 483, 490, 498, 504, 509, 527 (wydzielonej zgodnie z projektem podziału  z działki nr 5151/7).
Na podstawie  art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w/w decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Strony postępowania zawiadamia się, iż zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt.1 w/w ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji z  rygorem natychmiastowej wykonalności, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Pismo, dokumentujące fakt wydania nieruchomości w w/w terminie przez dotychczasowego właściciela  winno być złożone w siedzibie właściwego zarządcy drogi:w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, Wydziale Nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta 16, III piętro, pokój nr 304, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod                          nr telefonu (52) 581-03-37 w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Ponadto zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stronom służy prawo odwołania do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  za pośrednictwem Starosty Bydgoskiego w terminie 14 dni od dnia, w którym czynność  zawiadomienia o wydaniu decyzji odnosi skutek prawny.
Jednocześnie wyjaśniam, iż na podstawie art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  w trakcie biegu terminu  do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu  się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 

metryczka


Wytworzył: STAROSTA BYDGOSKI (24 sierpnia 2021)
Opublikował: Barbara Piórkowska (24 sierpnia 2021, 10:17:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 195