OGŁOSZENIE O XXXIII SESJI RADY GMINY


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020, poz. 713, 1378 oraz z 2021 r., poz. 1038) zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                       
 
Sesja odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2021 roku (środa) o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.        
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
5.  Projekt uchwały w sprawie w projektu  zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Dąbrowa Chełmińska.
6.  Projekt uchwały w sprawie odmowy uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego.  
7. Projekt uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej.
8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031.
9.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok.
10.Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (27 lipca 2021)
Opublikował: Barbara Piórkowska (27 lipca 2021, 15:43:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 208