OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Na  podstawie  art. 17 pkt  1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust.1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021r., poz. 247 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwały Nr XXXII.299.2021 z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Słończ Nr 2.
 
      Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do postępowania w sprawie strategicznej oceny na środowisko.

Wnioski należy składać w terminie do 20 sierpnia 2021 r.

      Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
      Wnioski można składać do Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska w Urzędzie Gminy ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym poprzez skrzynkę podawczą urzędu gminy na adres e-mail: sekretariat @dabrowachelminska.lo.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie publikowane są w publicznie dostępnym wykazie na stronie internetowej http://www.ekoportal.gov.pl.
 
Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska: http://www.bip.dabrowachelminska.lo.pl/ oraz w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (22 lipca 2021)
Opublikował: Barbara Piórkowska (22 lipca 2021, 09:24:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 221