OGŁOSZENIE O XXXII SESJI RADY GMINY

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020, poz. 713, 1378 oraz z 2021 r., poz. 1038) zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                        

Sesja odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.       

PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Powołanie Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 6. Przeprowadzenie debaty nad Raportem o stanie gminy za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej za 2020 rok.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbrowa Chełmińska w roku szkolnym 2021/2022.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2024.
 13. Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko.
 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko.
 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Słończ Nr 2.
 16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2020 rok.
 17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 18. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031.
 19. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok.
 20. Wniosek w sprawie sprzedaży części działki nr 138/4 w Gzinie.
 21. Wniosek w sprawie udzielenia służebności przejazdu i przesyłu przez działkę 181 w Gzinie.
 22. Wniosek w sprawie możliwości sprzedaży lud wydzierżawienia działki nr 17 w miejscowości Mała Kępa.
 23. Wniosek w sprawie możliwości sprzedaży lokalu mieszkalnego w Dąbrowie Chełmińskiej.
 24. Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy.
 25. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
 26. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Ryszard Kaczor - Przewodniczący Rady Gminy (15 czerwca 2021)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (15 czerwca 2021, 16:27:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 767