Podanie do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2020 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305), zarządzam co następuje:§ 1. Podaję do publicznej wiadomości:

1.Wykonanie budżetu Gminy za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2.Kwotę wykorzystanych środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

3. Kwotę zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami odpowiednio

Nr 4 i Nr 5 do zarządzenia.

5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji , zgodnie z załącznikiem Nr 6 do zarządzenia.

6.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do zarządzenia.

7.Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zarządzenia.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy w terminie do 31 maja roku następnego przedstawia do publicznej wiadomości informację obejmującą: wykonanie budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2020 rok, kwotę wykorzystanych środków z budżetu Unii Europejskiej, kwotę zobowiązań wymaganych, kwotę dotacji otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego i przekazanych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w poprzednim roku budżetowym.Załącznik 1 do pobrania (69kB) pdf
Załącznik 2 do pobrania (54kB) pdf
Załącznik 3 do pobrania (51kB) pdf
Załącznik 4 do pobrania (55kB) pdf
Załącznik 5 do pobrania (56kB) pdf
Załącznik 6 do pobrania (50kB) pdf
Załącznik 7 do pobrania (65kB) pdf
Załącznik 8 do pobrania (74kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (21 maja 2021)
Opublikował: Szymon Kalawski (21 maja 2021, 11:37:53)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (21 maja 2021, 11:41:25)
Zmieniono: korekta załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 430