OGŁOSZENIE O XXXI SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję na dzień 26 maja 2021 r. (środa) o godz. 10:00, XXXI Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Sesja będzie prowadzona w trybie zdalnym. Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził obrady z siedziby Urzędu Gminy (sala konferencyjna).

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2.  Powołanie Sekretarza obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
5.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz wykonania zadania własnego Gminy Dąbrowa Chełmińska, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
6.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II.12.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dąbrowa Chełmińska i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg.
7.  Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII.278.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 października 2017 r., uchwały Nr XIX.169.2016 Rady Gminy Dabrowa Chełmińska z dnia 23 czerwca 2016 r., uchwały Nr VII.55.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 kwietnia 2015 r.
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 201/7 obręb Dąbrowa Chełmińska, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska.
9.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wałdowo Królewskie.
10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Wałdowo Królewskie.
11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031.
12. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok.
13. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego  z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi gminnej NR 050502C- ul. Unisławska w km od 0+000,00 do 0+960,00 w miejscowości Czarże”.
14. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Dąbrowie Chełmińskiej”.
15. Wniosek w sprawie nadania nazwy ulicy.
16. Wniosek w sprawie wydzierżawienia działek w miejscowości Mała Kępa.
17. Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za 2020 rok.
18. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (13 maja 2021)
Opublikował: Barbara Piórkowska (19 maja 2021, 11:24:16)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (13 września 2021, 13:48:28)
Zmieniono: korekta układu strony

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 454