OGŁOSZENIE O XXX SESJI RADY GMINY


 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję na dzień 28 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 10:00, XXX Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Sesja będzie prowadzona w trybie zdalnym. Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził obrady z siedziby Urzędu Gminy (sala konferencyjna).

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym 
5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy w 2020 roku:
     a) sprawozdanie dot. obrony cywilnej;
     b) sprawozdanie przedstawiciela Policji;
     c) sprawozdanie Komendanta Gminnego OSP.
7.  Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
8. Informacja na temat działalności służby zdrowia na terenie Gminy w 2020 roku.
9.  Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w 2020 roku.
10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
11. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2020 roku.
12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej w 2020 roku.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Chełmińska. 
14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22 lutego 2021 roku.
15. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok.
16. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na trenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
17.  Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
18.  Zakończenie obrad.
 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (21 kwietnia 2021)
Opublikował: Barbara Piórkowska (21 kwietnia 2021, 12:01:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 421