OGŁOSZENIE O XXIX SESJI RADY GMINY


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję na dzień 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 11:30, XXIX Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Sesja będzie prowadzona w trybie zdalnym. Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził obrady z siedziby Urzędu Gminy (sala konferencyjna).
 
PORZĄDEK OBRAD:
 
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
5.  Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
6.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031.
7.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok.
8.  Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
9.  Zakończenie obrad.
 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (15 kwietnia 2021)
Opublikował: Barbara Piórkowska (19 kwietnia 2021, 08:10:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 431