OGŁOSZENIE O XXVIII SESJI RADY GMINY


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję na dzień 24 marca 2021 r. (środa) o godz. 10:00, XXVIII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Sesja będzie prowadzona w trybie zdalnym. Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził obrady z siedziby Urzędu Gminy (sala konferencyjna).

PORZĄDEK OBRAD:
 
1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach    awansu zawodowego.
7. Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” w 2020 roku.
8. Sprawozdanie Zespołu Interdyscyplinarnego za 2020 rok.
9. Sprowadzanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2020 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji Strategii gminy Dąbrowa Chełmińska zadania wykonane w 2020 roku.
11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska za 2020 rok.
12. Sprawozdania z działalności sportowej za 2020 rok.
13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku.
14. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy wsi Oktowo.
15. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zaniesienie urzędowej nazwy osady Bolmin.
16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia Petycji z dnia 11 grudnia 2020 r.
17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia Petycji z dnia 21 grudnia 2020 r.
18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia służebności drogowej.
19.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.
20. Projekt zmieniający uchwałę Nr XXII.188.2016 Rady Gminy z dnia 20 października 2016r.
21. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok.
22.  Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
23. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XVI.175.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska      z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.      
24.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok.
25. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031.
26. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok.
27. Wniosek o przejęcie lokali mieszkalnych. 
28. Wniosek w sprawie przejęcia działki 271/55.
29. Wniosek w sprawie skorygowania opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
30. Wniosek w sprawie budowy przyłącza do sieci wodociągowej (działki 169/7 i 169/8).
31. Wniosek w sprawie budowy przyłącza do sieci wodociągowej (działki 169/9).  
32. Wniosek w sprawie budowy sieci wodociągowej w 2022 roku.
33. Wniosek OSP Gzin o dofinansowanie zakupu samochodu.
34. Wniosek w sprawie odwołania od wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 
35. Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy.
36. Przyjęcie sprawozdania z prac Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2020 roku.
37.Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za 2020 rok.
38.  Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
39. Zakończenie obrad.
 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (16 marca 2021)
Opublikował: Barbara Piórkowska (16 marca 2021, 15:03:54)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (17 marca 2021, 13:53:54)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 166