OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska

OGŁOSZENIE
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) oraz art. 5 ust. 8 do uchwały nr XXIV.235.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Chełmińska.

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
opiniującej wnioski na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

1. Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

2. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:

a/ nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

b/ nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności (do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu wniosków stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.;

c/ korzystają z pełni praw publicznych.

3. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia
26 stycznia 2021 r. do godz.17.00  w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21.

Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska powołuje do komisji konkursowej osoby wybrane spośród zgłoszonych w trakcie niniejszego naboru kandydatów, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.

5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ (15kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (19 stycznia 2021)
Opublikował: Szymon Kalawski (19 stycznia 2021, 16:28:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 483