ZAWIADOMIENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWIJANIA SPORTU

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska informuje, że do dnia 26 stycznia 2021 r. kluby sportowe działające na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska mogą składać wnioski o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu a terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

I. Warunki ubiegania się o dotację i przedmiot zgłaszanych projektów

1. Zgodnie z § 1. ust. 1 uchwały nr XXIV.235.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Chełmińska mogą ubiegać się kluby sportowe działające na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska, nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Klub występujący o przyznanie dotacji na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu w gminie Dąbrowa Chełmińska w 2021 roku przedstawia ofertę wykonania zadania na wniosku o przyznanie dotacji na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu stanowiącym załącznik nr 1 do  uchwały nr XXIV.235.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Chełmińska.

3.Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:


a) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu;

b) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu;

c) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu;

d) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego;

e) wynagrodzenia kadry szkoleniowej;

f) organizacji imprez sportowych na terenie gminy;

g) pokrycie kosztów organizacji obozów sportowych;

h) badania lekarskie zawodników;

i) ubezpieczenia zawodników i trenerów;

j) koszty niezbędnych delegacji służbowych.


4. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:

a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;

b) koszty transferów zawodnika z innego klubu sportowego;

c) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

d) zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub na zawodnika tego klubu;

e) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji;

f) inne wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją projektu o charakterze sportowym.


5. Kwota dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji zadania, przy czym wkład własny finansowy, na który składają się środki finansowe własne i/lub środki finansowe z innych źródeł musi stanowić 5% kosztów realizacji zadania.

 

II. Wysokość kwoty środków przeznaczonych na dotację

W budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok na realizację w/w zadania zostały przewidziane środki w kwocie 100 000,00 zł.

III. Termin realizacji zadania                                                                                                                                                                                                  

Nie wcześniej niż od 19 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., z tym, że środki z dotacji Gminy Dąbrowa Chełmińska mogą być ponoszone od daty podpisania umowy.

IV. Termin i miejsce składania wniosków o dotację.

1. Termin składania wniosków o dotacje upływa w dniu 26 stycznia 2021 r. o godz. 17.00.

2. Formularz wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska (www.dabrowachelminska.lo.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska (www.bip. dabrowachelminska.lo.pl).

3.Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy z dopiskiem „Nabór wniosków – na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Urzędu, a nie data stempla pocztowego. Osoba uprawniona do udzielania informacji Pani Beata Zielińska-Gołembiewska - Inspektor, tel. (52) 3816-056 w. 53.

4. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

5. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

6. Do wniosku należy załączyć:

a) Statut organizacji lub inny dokument określający przedmiot działalności wnioskodawcy,

b) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.

7. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku lub załączników lub innych wad wniosku, wnioskodawca jest informowany o tym fakcie i ma możliwość uzupełnienia tych braków lub usunięcia wad. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych lub nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie oferta nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym.

V. Tryb rozpatrywania wniosków.

1. Złożone oferty podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przeprowadzonej przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy, która przedstawi Wójtowi Gminy opinię o złożonych ofertach.

2. Dokonując oceny formalnej ofert komisja konkursowa sprawdza czy oferta spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu.

3. Dokonując oceny merytorycznej ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę w szczególności:

a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy;

b) przedstawioną kalkulację kosztów;

c) możliwość realizacji zadania przez podmiot;

d) dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą;

e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.

4. Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji podejmuje Wójt Gminy  Dąbrowa Chełmińska.

5. Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6. Decyzja Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.

7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub.

8. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje się ich wykaz do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.

WNIOSEK - KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ (22kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (19 stycznia 2021)
Opublikował: Szymon Kalawski (19 stycznia 2021, 16:26:52)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (19 stycznia 2021, 16:40:34)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 242