OGŁOSZENIE O XXVI SESJI RADY GMINY


 
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję na dzień 7 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 11:00, XXVI Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Sesja będzie prowadzona w trybie zdalnym. Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził obrady z siedziby Urzędu Gminy (sala konferencyjna).
PORZĄDEK OBRAD:
 
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031.
6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2021 rok.
7. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.
 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (4 stycznia 2021)
Opublikował: Barbara Piórkowska (4 stycznia 2021, 13:29:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 219