OGŁOSZENIE O XXV SESJI RADY GMINY


 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję na dzień 30 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 11:00, XXV Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Sesja będzie prowadzona w trybie zdalnym. Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził obrady z siedziby Urzędu Gminy (sala konferencyjna).
PORZĄDEK OBRAD:
 
1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
5.  Projekt uchwały w przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Dąbrowa Chełmińska.
6.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dąbrowa Chełmińska na rok 2021.
7.  Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
8. Projekt w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i palcówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska na 2021 r.
9.  Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Dąbrowa Chełmińska.
10.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015-2020 PLUS”.
11.  Projekt uchwały uchylający uchwałę nr XVII.183.2020 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady gminy Dąbrowa Chełmińska.
12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
13.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2030.
14. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok.
15  List intencyjny dotyczący współpracy w ramach zadania „Zielona e-Gmina”.
16. Wniosek w sprawie przejęcia działki 271/55.
17. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2021.
18.  Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
19.  Zakończenie obrad.
 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (23 grudnia 2020)
Opublikował: Barbara Piórkowska (23 grudnia 2020, 13:09:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 944