OGŁOSZENIE O XXIV SESJI RADY GMINY


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję na dzień 22 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 11:00, XXIV Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Sesja będzie prowadzona w trybie zdalnym. Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził obrady z siedziby Urzędu Gminy (sala konferencyjna).
PORZĄDEK OBRAD:
 
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
5. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Dąbrowa Chełmińska.
6. Projekt uchwały wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2021 r.
7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXII.186.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej, w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej prowadzącą obsługę finansową jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2030.
9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok.
10.  Uchwalenie budżetu gminy na rok 2021:
a)wystąpienie Wójta Gminy w sprawie projektu budżetu;
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej;
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
d) odczytanie opinii Komisji właściwej ds. budżetu;
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
11.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2021-2031.
12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej.
13. Wnioski w sprawie przyłączenia do sieci wodociągowej.
14. Wniosek o dokończeniem modernizacji ulicy Weterynaryjnej w Dąbrowie Chełmińskiej.
15. Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny.
16. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
17. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (15 grudnia 2020)
Opublikował: Barbara Piórkowska (15 grudnia 2020, 13:51:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237