OGŁOSZENIE O XXIII SESJI RADY GMINY


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję na dzień 25 listopada 2020 r. (środa ) o godz. 16:00,  XXIII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Sesja będzie prowadzona w trybie zdalnym. Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził obrady z siedziby Urzędu Gminy (sala konferencyjna).
PORZĄDEK OBRAD:
 
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.  Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
8.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska (7/26). 
9.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska (194/15).
10. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dąbrowa Chełmińska.
11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2026.
12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 września 2020 r. na Dyrektora Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej.
13. Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwalniania od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
14. Projekt uchwały w sprawie obnażenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 
15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2030.
16. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok.
17. Wniosek w sprawie propozycji zawarcia porozumienia (dotyczy działki 5/3 w Boluminie).
18. Wnioski o przyłączenie do sieci wodociągowej i wykonanie drogi dojazdowej.
19. Wniosek w sprawie zmniejszenia stawki opłaty za odpady komunalne.
20. Wniosek w sprawie dokończenia modernizacji ulicy Weterynaryjnej w Dąbrowie Chełmińskiej.   
21.  Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny.
22.  Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
23.  Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (20 listopada 2020)
Opublikował: Barbara Piórkowska (20 listopada 2020, 09:05:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 213