OGŁOSZENIE O XXII SESJI RADY GMINY


 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję na dzień 3 listopada 2020 r. (wtorek) o godz. 16:00,  XXII sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Sesja będzie prowadzona w trybie zdalnym. Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził obrady z siedziby Urzędu Gminy (sala konferencyjna).
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej.
6. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (28 października 2020)
Opublikował: Barbara Piórkowska (28 października 2020, 11:37:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 342