OGŁOSZENIE O XXI SESJI RADY GMINY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020, poz. 713) zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Sesja odbędzie się w dniu 13 października 2020 roku (wtorek) o godzinie 16:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.       
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
1.  Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2.  Powołanie Sekretarza obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
5.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XX.208.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
6.  Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV.390.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
7. Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny.
8. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
9  Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (6 października 2020)
Opublikował: Barbara Piórkowska (6 października 2020, 15:51:57)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (7 października 2020, 10:46:00)
Zmieniono: korekta układu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 257