OGŁOSZENIE O XX SESJI RADY GMINY


          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020, poz. 713) zwołuję XX Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                       
 
Sesja odbędzie się w dniu 30 września 2020 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.       
 
PORZĄDEK OBRAD:
1.  Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2.  Powołanie Sekretarza obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.  Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
5.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6.  Informacja na temat przygotowania placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego.
7.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 r.
8.  Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
9.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.  
10. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru  i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie tymi odpadami na rzecz gminy.
11.  Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
12.  Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
13. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 
14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII.186.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Oświaty Samorządowej w Dąbrowie Chełmińskiej, w Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowie Chełmińskiej prowadzącą obsługę finansową jednostek organizacyjnych zaliczonych do  sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska.
15.Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Czarże.
16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Czemlewo.
17  Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII.153.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2020 roku.
18. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2030.
19. Wnioski w sprawie remontu ulicy Okrężnej i Lipowej w Gzinie.
20. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok.
21. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „ Modernizacja drogi gminnej Nr 050506C ul. Lipowa w miejscowości Gzin”.
22.  Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego  z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „ Modernizacja ul. Żwirowej w miejscowości Czarże”.      
23.  Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego           z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku zespołu szkół w miejscowości Wałdowo Królewskie”.
24. Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny.
25.  Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
26. Zakończenie obrad.
 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (23 września 2020)
Opublikował: Barbara Piórkowska (23 września 2020, 10:47:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 948