Zarządzenie nr 6.2020

Zarządzenie Nr 6.2020
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowic Chełmińskiej
z dnia 21 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, t.j.). zarządzam, co następuje:

§1.
1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy
- pracownik socjalny, w następującym składzie :
1) Barbara Kapanowska - przewodniczący Komisji:
2) Monika Zakórzewska - sekretarz Komisji
3) Anna Muchewicz - członek Komisji;
4) Joanna Rudnicka - członek Komisji.
2. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
3. Komisja wykonuje swoje czynności w pełnym składzie.

§2.
Komisja rozpoczyna pracę po upływie terminu składania ofert i wykonuje czynności w tym zakresie zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych.

§3.
1. Do zadań Komisji należy:
1) sprawdzenie terminowości złożonych ofert;
2) sprawdzenie spełnienia wymogów formalnych zgodnie z ogłoszeniem o naborze;
3) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej;
4) sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru.

§4.
1. Członków Komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dot. prac Komisji.
2. Członkowie Komisji mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia dot. pracy Komisji.

§5.
Komisja ulega rozwiązaniu z dniem przekazania do Biuletynu Informacji Publicznej informacji o wyborze kandydata/ki.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Wytworzył: Kierownik GOPS (21 sierpnia 2020)
Opublikował: Sławomir Zieliński (24 sierpnia 2020, 14:42:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 220