OGŁOSZENIE O PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

pracownik socjalnyNazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska


Nazwa stanowiska pracy: Pracownik socjalny


I. Warunki pracy na stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy: w pełnym wymiarze – 1 etat;

 2. rodzaj umowy: umowa o pracę;

 3. miejsce pracy: praca administracyjno-biurowa w budynku jednokondygnacyjnym GOPS
  w Dąbrowie Chełmińskiej przy ulicy Bydgoskiej 2, a także praca w środowisku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.


II. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie;

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3.oświadczenie, że kandydat(ka) nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;

5. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)
tj. spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

a) dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,

c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

6.Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu ustaw:

a) o pomocy społecznej,

b) kodeksu postępowania administracyjnego,

c) innych ustaw i rozporządzeń związanych z realizacją zadań pomocy społecznej.

7. Prawo jazdy kat. B i dysponowanie samochodem osobowym do celów służbowych.III. Wymagania dodatkowe:

1. preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w jednostkach pomocy społecznej;

2. doświadczenie w pracy z rodziną;

3.umiejętności interpersonalne (w tym m.in.: umiejętność prowadzenia pracy z klientem, empatia, kreatywność, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole),

4. umiejętność rozwiązywania problemów i umiejętność działania w warunkach stresu,

5. rzetelność, obowiązkowość i zaangażowanie oraz odpowiedzialność w wykonywaniu zadań,

6. umiejętność organizowania pracy własnej;

7. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;

8. umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office i urządzeń biurowych.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


 1. praca socjalna;

 2. przyjmowanie wniosków o pomoc i terminowe ich załatwianie;

 3. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;

 4. przygotowywanie dokumentacji przewidzianej przepisami prawa w celu udzielenia bądź odmowy udzielania pomocy społecznej;

 5. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

 6. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skutecznie posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

 7. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy poprzez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy;

 8. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

 9. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

 10. współpraca z asystentem rodziny i współdziałanie z zespołem interdyscyplinarnym oraz specjalistami w celu przeciwdziałania przemocy i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, w tym łagodzenie skutków ubóstwa;

 11. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji tych osób i rodzin;

 12. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalowych programów pomocy społecznej ukierunkowywanych na podniesienie jakości życia;

 13. rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej mieszkańców gminy Dąbrowa Chełmińska przy udziale sołtysów;

 14. współdziałanie z pracodawcami, szkołami, organizacjami społecznymi i osobami prawnymi oraz organami samorządowymi w realizacji świadczeń na rzecz osób kwalifikujących się do pomocy społecznej;

 15. prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom prowadzącym do udzielania pomocy społecznej;

 16. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zaleceniami Wojewody;

 17. podwyższanie kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie i udział w szkoleniach, w tym poprzez udział w szkoleniach w zakresie specjalizacji;

 18. przygotowywanie dokumentacji w celu skierowania zainteresowanych osób do domów pomocy społecznej;

 19. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

 20. kontrola wykorzystywania świadczeń z pomocy społecznej;

 21. przygotowanie dokumentów w sprawach odwołań i przekazywanie ich do Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

 22. sporządzanie list wypłat i niezbędnych dokumentów do ich realizacji;

 23. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw;

 24. podejmowanie innych działań w ramach pracy socjalnej z wykorzystywaniem technik i narzędzi (poradnictwo specjalistyczne, kontrakt socjalny, opracowywanie wniosków o przyznanie innej pomocy, występowanie do ZUS, KRUS, Powiatowych Zespołów ds. orzekania o Niepełnosprawności, Sądów i innych instytucji w ramach pomocy prawnej) mając na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie i pełnienie ról społecznych, a także tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

 25. realizacja zadań zawartych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej, jednocześnie określonych szczegółowo w aneksach do zakresu czynności służbowych (oddelegowanie na czas realizacji projektu).


V. Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,

3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy/przebieg wcześniejszego zatrudnienia (w przypadku posiadania stażu pracy),

4. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia na podobnym stanowisku lub w jednostkach pomocy społecznej (w przypadku posiadania takiego doświadczenia)

5. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Kliknij, aby pobrać (51kB) pdf ,

6. oświadczenia:
a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

d) stwierdzające, że kandydat(ka) nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) o posiadaniu prawa jazdy kat. B oraz możliwości dysponowania samochodem osobowym do celów służbowych.


UWAGA!


Oświadczenia, kwestionariusz osobowy, życiorys (CV) i list motywacyjny kandydat(ka) podpisuje własnoręcznym podpisem.

Natomiast oświadczenia, życiorys i list motywacyjny należy opatrzyć dodatkowo klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” oraz własnoręcznym podpisem.


VI. Termin i miejsce składania dokumentów.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 21 sierpnia 2020 r. (piątek) do godz. 14.00:

- osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21, w godzinach pracy Ośrodka lub

- za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: pracownik socjalny


O zachowaniu terminu złożeniu dokumentów przesłanych pocztą decyduje data wpływu do GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej.

Nie będą rozpatrywane aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami oraz dokumenty złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej i po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

VII. Postępowanie rekrutacyjne: 


Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
 
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej, 


Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej i dokonanie wyboru pracownika. 

O zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci okazują komisji dowód tożsamości.


Z uwagi na specyfikę wykonywanych zadań postępowanie może zakończyć się bez wyłonienia kandydata(ki) do zatrudnienia na stanowisko pracownika socjalnego.


W przypadku zatrudnienia kandydat(ka) zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów, o których mowa w punkcie V ogłoszenia. Brak ww. dokumentów będzie skutkował nie zawarciem umowy o pracę.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.dabrowachelminska.lo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej.
VIII. Klauzula informacyjna dla celów rekrutacyjnych:


Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.
KLAUZULA INFORMACYJNA

RekrutacjaAdministratorem Twoich danych osobowych będzie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, e-mailowo: gops@dabrowachelminska.lo.pl, telefonicznie: 52 38-16-769.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: m.lochocki@jumi2012.pl.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzania rekrutacji oraz ewentualnego zawarcia umowy,

 2. art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 101 RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających m.in. z

 1. art. 221 .§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 2

 2. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych2,

 3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej2,

 4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych2,

 5. art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy,

 6. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa oraz w przypadku załączenia lub umieszczenia w dokumentach złożonych w czasie rekrutacji szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO do których administrator nie miał podstawy przetwarzania wynikającej z art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

 1. Podanie danych:

 1. jest obowiązkowe, jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mógł zrealizować celu jakim jest przeprowadzenie rekrutacji wobec Ciebie,

 2. jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa.

 1. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji:

 1. Oryginały oraz kopie dokumentów złożonych w trakcie rekrutacji należy odebrać w terminie do 30 dni od zakończenia rekrutacji, po tym czasie oryginały zostaną przesłane na podany adres do korespondencji, zaś kopie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji,

 2. w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

 1. Twoje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 2. Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz sądy, organy ścigania, podatkowe, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.

Twoje dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

 1. dostępu do treści Twoich danych;

 2. sprostowania Twoich danych;

 3. usunięcia Twoich danych, jeżeli:

 1. wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

 2. Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

 1. ograniczenia przetwarzania Twoich danych;

 2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

 1. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

------------------------------------------

1 skreślić, jeśli kandydat nie ma obowiązku złożyć oświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwa i przestępstwa skarbowe

2 nieprawidłowe należy skreślić

Dąbrowa Chełmińska, dnia 5 sierpnia 2020 r.

metryczka


Wytworzył: Barbara Kapanowska - kierownik GOPS (5 sierpnia 2020)
Opublikował: Szymon Kalawski (5 sierpnia 2020, 15:06:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 802