OGŁOSZENIE O XVIII SESJI RADY GMINY


 
          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020, poz. 713) zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                       
 
Sesja odbędzie się w dniu 5 sierpnia  2020 roku (środa) o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.       
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dabrowa Chełmińska.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej.
9.  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie zmiany prawa miejscowego.
10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie ochrony zdrowia.
11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 marca 2020 roku na Dyrektora Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej.
12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 23 marca 2020 roku na Dyrektora Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie Chełmińskiej.
13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na radnego Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
14. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dąbrowa Chełmińska w roku szkolnym 2020/2021.
15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXXII.285.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wałdowo Królewskie.
16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 5.
17.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej
18.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok.
19   Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2030.
20.    Wniosek o przejecie na rzecz gminy nieruchomości – działki Nr 126/1 w miejscowości Bolumin.
21. Wniosek w sprawie propozycji zawarcia porozumienia (dotyczy działki 5/3 w Boluminie).
22. Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny.
23.  Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
24.  Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (28 lipca 2020)
Opublikował: Barbara Piórkowska (28 lipca 2020, 17:39:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 305