OGŁOSZENIE O XVII SESJI RADY GMINY


          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020, poz. 713) zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                       
 
Sesja odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 roku (środa) o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.       
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski. 
5. Przeprowadzenie debaty nad Raportem o stanie gminy za 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni  w Dąbrowie Chełmińskiej.
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnej Przychodni  w Dąbrowie Chełmińskiej za 2019 rok.
9.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości gruntowej.
10. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej.
11. Projekt uchwały w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2019 rok.
13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
14. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok.
15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2030.
16. Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny.
17. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.
 
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
             /-/ Ryszard Kaczor
 
 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (17 czerwca 2020)
Opublikował: Barbara Piórkowska (17 czerwca 2020, 08:23:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 336