OGŁOSZENIE O XVI SESJI RADY GMINY


 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję na dzień  15 czerwca  2020 r. (poniedziałek) o godz. 10:00,  XVI sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Sesja będzie prowadzona w trybie zdalnym. Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził obrady z siedziby Urzędu Gminy (sala konferencyjna).

 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
5. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
7. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
8.  Zakończenie obrad.
 
 
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
             /-/ Ryszard Kaczor
 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (8 czerwca 2020)
Opublikował: Barbara Piórkowska (8 czerwca 2020, 13:38:48)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (10 czerwca 2020, 14:22:11)
Zmieniono: zmiana trybu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 528