NABÓR KANDYDATÓW DO RADY SPOŁECZNEJ PRZY GMINNEJ PRZYCHODNI W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ

W związku z upływem kadencji Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni
w Dąbrowie Chełmińskiej i zwiększaniem udziału mieszkańców w życiu społecznym gminy, Wójt Gminy zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Rady.

Zaproszenie skierowane jest do mieszkańców oraz organizacji społecznych z terenu gminy, którzy chcą w aktywny sposób działać na rzecz rozwoju placówki medycznej.

Do zadań rady społecznej należy:
 1. przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
  a. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury                   i sprzętu medycznego,
  b. związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  c. przyznawania kierownikowi nagród,
  d. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
 2. przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
  a. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  b. rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  c. kredytów bankowych lub dotacji,
  d.podziału zysku,
  e. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  f. regulaminu organizacyjnego;
 3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
W skład rady społecznej wchodzą:
- przewodniczący – Wójt Gminy lub wyznaczony przez niego przedstawiciel,
- członkowie – przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy w liczbie 5 osób,
- członek – przedstawiciel Wojewody.
 
Kandydaci do pełnienia funkcji członka Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej dokonują zgłoszenia na załączonym formularzu,
w terminie do dnia 19 czerwca 2020 r

 
  PLIK DO POBRANIA:
Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej (409kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (2 czerwca 2020)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (3 czerwca 2020, 11:32:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 391