OGŁOSZENIE O XV SESJI RADY GMINY

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję na dzień  20 maja 2020 r. (środa) o godz. 16:00,  XV Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził obrady z siedziby Urzędu Gminy (sala konferencyjna).
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
5.  Stan bezpieczeństwa na terenie gminy w 2019 roku:
     a) sprawozdanie dot. obrony cywilnej;
     b) sprawozdanie przedstawiciela Policji;
     c) sprawozdanie Komendanta Gminnego OSP.
6.  Informacja na temat działalności służby zdrowia na terenie Gminy w 2019 roku.
7.  Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w 2019 roku.
8.  Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019.
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska         z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
11. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki w 2019 roku.
12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej w 2019 roku.
13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę NR XIII.147.2020 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 lutego 2020r.  w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości gruntowej.
15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXXII.285.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wałdowo Królewskie.
16. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska. 
17. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
19. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok.
20. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2030.
21. Wniosek o zwolnienie od podatku od nieruchomości.
22. Wniosek w sprawie możliwości wydzierżawienia działki na cele rekreacyjne.
23. Wniosek o wykup części działki nr 181.  
24.  Wniosek dotyczący zakupu nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego.
25.  Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
26.  Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (13 maja 2020)
Opublikował: Barbara Piórkowska (13 maja 2020, 11:37:26)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (13 maja 2020, 12:27:42)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 402