OGŁOSZENIE O XIV SESJI RADY GMINY


          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2019,   poz. 506 z późn.zm) zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                       
Sesja odbędzie się w dniu 11 marca 2020 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy  Dąbrowa Chełmińska.       
 
PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2.  Powołanie Sekretarza obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.  Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
5.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej za 2019 rok.
7. Sprawozdanie z działalności za rok 2019 Zespołu Interdyscyplinarnego do działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2019 r.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod działalność handlowo-usługową   z dotychczasowym dzierżawcą.
10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2023”.
11.  Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI.237.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 kwietnia 2013 r.
12.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie ewidencyjnym Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska – „Przy Lesie Mariańskim 2”.
13.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok.
14.  Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
15.  Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok.
16.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2030.
17.  Wniosek w sprawie zainstalowania oświetlenia ulicznego na ulicy Bazowej w Dąbrowie Chełmińskiej.
18.  Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny.
19.  Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
20.  Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (4 marca 2020)
Opublikował: Barbara Piórkowska (4 marca 2020, 12:50:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 270