Nabór kandydatów do Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej

W związku z upływem kadencji Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej i zwiększaniem udziału mieszkańców w życiu społecznym gminy, Wójt Gminy zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Rady.

Zaproszenie skierowane jest do mieszkańców oraz organizacji społecznych z terenu gminy, którzy chcą w aktywny sposób działać na rzecz rozwoju placówki medycznej.

Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

 1. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

 2. związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

 3. przyznawania kierownikowi nagród,

 4. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

 1. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

 2. rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

 3. kredytów bankowych lub dotacji,

 4. podziału zysku,

 5. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

 6. regulaminu organizacyjnego;

 7. 3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.


W skład rady społecznej wchodzą:

- przewodniczący – Wójt Gminy lub wyznaczony przez niego przedstawiciel,

- członkowie – przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy w liczbie 5 osób,

- członek – przedstawiciel Wojewody.Kandydaci do pełnienia funkcji członka Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej dokonują zgłoszenia na formularzu, który można pobrać u Sołtysa, w terminie do dnia 6 marca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy (97kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (21 lutego 2020)
Opublikował: Szymon Kalawski (21 lutego 2020, 10:56:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 358