Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku ul. Szkolna 1 Ostromecko, 86-070 Dąbrowa Chełmińska

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ogłasza
konkurs na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego
w Ostromecku
ul. Szkolna 1 Ostromecko, 86-070 Dąbrowa Chełmińska


 1. Organ prowadzący : Gmina Dąbrowa Chełmińska,

 2. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs: Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku ul. Szkolna 1 Ostromecko, 86-070 Dąbrowa Chełmińska,

 3. Wymagania dotyczące kandydatów na stanowisko dyrektora: określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 ze zmianami).

 4. Wymagane dokumenty – określone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 ze zmianami).

Oferty osób przystępujących do konkursu oraz wymagane dokumenty:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,

 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

  1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

  2. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

  3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

  1. imię (imiona) i nazwisko,

  2. datę i miejsce urodzenia,

  3. obywatelstwo,

  4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

 5.  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

 6. w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

  1. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), lub

  2. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

  3. dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),

 11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

 12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

 13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),

 15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 1. Informacja o sposobie i terminie składania ofert: oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARIANA REJEWSKIEGO W OSTROMECKU” w terminie do dnia 12 marca 2020 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej (I piętro pokój nr 14) ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do urzędu).

 2. Informacja o dopuszczeniu składania ofert w postaci elektronicznej: dopuszcza się możliwość składania ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

 3. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego: o terminie i miejscu przeprowadzenia postepowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie na adres wskazany na kopercie oferty, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji konkursowej.

 4. Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych: klauzula informacyjna o sposobie przetwarzania danych osobowych w związku z ogłoszonym konkursem stanowi załącznik do ogłoszenia.Załącznik do ogłoszeniaNa podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Konkurs na dyrektora szkoły


Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska e-mailowo sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl , telefonicznie 52 3816 056.


Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@dabrowachelminska.lo.pl .

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły, placówki oświatowej na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit c i art. 9 ust. 2 lit. b oraz art. 10 RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających m.in. z

 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2018, poz. 996 z późn. zm.),

 2. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2018, poz. 917
  z późn. zm.),

 3. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. 2019, poz. 2215,

 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2017, poz. 1597),

 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
  w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. 2017, poz. 1587),

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy,

 2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail. 

 1. Podanie danych:

 • jest obowiązkowe, jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować rekrutacji na stanowisko o jakie się ubiegasz,

 • jest warunkiem zawarcia umowy,

 • jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody.

Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. w celu skontaktowania się z Tobą za pomocą nr telefonu, adresu e-mail.

 1. Dokumentacja dotycząca wykonana w związku z konkursem będzie przetwarzana:

 1. do 5 lat od dnia zakończenia rekrutacji,

 2. do przedawnienia roszczeń,

 3. oryginały oraz kopie dokumentów złożonych w trakcie konkursu należy odebrać w terminie do 30 dni od zakończenia rekrutacji, po tym czasie oryginały zostaną przesłane na podany adres do korespondencji, zaś kopie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia konkursu,

 4. w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

 1. Twoje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 2. Dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz sądy, organy ścigania, podatkowe, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.

Dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw.

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

 • dostępu do treści Twoich danych, na podstawie art. 15 RODO;

 • sprostowania Twoich danych, na podstawie art. 16 RODO;

 • usunięcia Twoich danych, na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:

 • wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

 • Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych, na podstawie art. 18 RODO;

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

 1. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

 2. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (17 lutego 2020)
Opublikował: Szymon Kalawski (17 lutego 2020, 14:08:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 770