OGŁOSZENIE O XIII SESJI RADY GMINY


          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2019,   poz. 506 z późn.zm) zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.                                                                                       
Sesja odbędzie się w dniu 5 lutego 2020 roku (środa) o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej  Urzędu Gminy  Dąbrowa Chełmińska.       
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja Wójta Gminy na temat podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6. Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” w 2019 roku.
7. Analiza sprawozdania z realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy przypadających na rok 2019.
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
9.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015-2018 (za lata 2015-2016).
10.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015-2018 (za lata 2017-2018).
11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok.
12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Dąbrowa Chełmińska.
14. Projekt uchwały w sprawie współdziałania Gminy Dąbrowa Chełmińska z Miastem Bydgoszcz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
15. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w gminie Dąbrowa Chełmińska.
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod działalność handlowo-usługową z dotychczasowym dzierżawcą.
17. Projekt uchwały w sprawie przekazania w użytkowanie nieruchomości na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowie Chełmińskiej.
18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2023.
19. Projekt uchwały w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
20. Projekt uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
21. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Stypendialnego „Cogito”.
22. Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok.  
23. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2020 roku.
24. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2020 roku.
25.  Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2020 roku.
26.  Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2020 roku.
27. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2020 rok.
28. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2020-2030.
29.  Wniosek w sprawie służebności przejazdu przez działkę o numerze ewidencyjnym 181 w Gzinie.
30. Wniosek w sprawie sprzedaży działek nr 4/6, 4/7, 4/8 w Dębowcu.
31. Przyjęcie sprawozdania z prac Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2019 roku.
32. Przyjecie sprawozdań z prac Komisji Rady Gminy za 2019 rok.
33. Przyjecie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2020 rok.
34. Przyjęcie informacji z prac Komisji Rady Gminy za okres międzysesyjny.
35. Odpowiedzi na interpelacje, sprawy różne.
36. Zakończenie obrad.
 

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (28 stycznia 2020)
Opublikował: Barbara Piórkowska (28 stycznia 2020, 17:54:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 415