OBWIESZCZENIE z dnia 2.01.2020 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska


Dąbrowa Chełm., 02.01.2020 r.
    
 
 
 OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie linii napowietrznej do 1 kV w miejscowości Wałdowo Królewskie – realizacja inwestycji na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 66/2 obręb Wałdowo Królewskie, gmina Dąbrowa Chełmińska, w dniu 02.01.2020 r. została wydana decyzja Nr 1/2020.
 
 
W związku z powyższym, w oparciu o art. 10 K. p. a. strony mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji .
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (2 stycznia 2020)
Opublikował: Barbara Piórkowska (2 stycznia 2020, 14:47:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 447