ZARZĄDZENIE NR 14.2019 KIEROWNIKA GOPS

ZARZĄDZENIE Nr 14.2019

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej

z dnia 13 grudnia 2019 r.


w sprawie powołania i ustalenia regulaminu pracy stałej Komisji Przetargowej


Na podstawie art. 19 i 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Powołuję stałą Komisję Przetargową, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:


 1. Anna Muchewicz - przewodniczący Komisji;

 2. Edyta Krause - z-ca przewodniczącego Komisji;

 3. Judyta Belska - członek;

 4. Patrycja Brąszkiewicz - członek;

 5. Elżbieta Gierszewska - członek;

 6. Monika Zakórzewska - członek;

 7. Joanna Rudnicka - członek;

 8. Emil Sujecki - członek;

 9. Hanna Wiśniewska - członek;

 10. Hanna Szczęsna - członek.§2.1.Komisja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej "ustawą".

2. Komisja jest zespołem pomocniczym kierownika jednostki, powoływanym do oeny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

3. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności albo w przypadku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zastępca przewodniczącego.

4. Komisja wykonuje swoje czynności w składzie co najmniej 3-osobowym.

5. Członków Komisji powołuje i odwołuje kierownik jednostki.

6. Komisja w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, dokonuje w szczególności:

 1. otwarcia ofert;

 2. oceny spełniania warunków stawianych wykonawcom;

 3. przedstawienia kierownikowi jednostki propozycji wykluczenia wykonawców, odrzucenia ofert w przypadkach przewidzianych ustawą;

 4. oceny oferty niepodlegających odrzuceniu;

 5. przedstawienia kierownikowi jednostki propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty lub występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia;

 6. analizy wnoszonych odwołań oraz przygotowuje projekty odpowiedzi na odwołania.

7. Członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, o braku lub istnieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ustawy.

8. W przypadku złożenia przez członka Komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 7, przewodnicący Komisji niezwłocznie wyłącza członka Komisji z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Informację o wyłaczeniu członka przewodniczący przekazuje kierownikowi jednostki, który w miejsce wyłączonego członka może powołać nowego. Wobec przewodniczącego Komisji czynność wyłączenia dokonuje bezpośrednio kierownik jednostki.§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka


Wytworzył: Barbara Kapanowska - kierownik GOPS (20 grudnia 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (23 grudnia 2019, 08:46:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 437